Privacyvoorwaarden SLIMspitsen

De gemeente Nijmegen gaat automobilisten die frequent tijdens de spits over de Waalbrug en/of de Oversteek reizen stimuleren om gedurende de renovatie gebruik te maken van andere alternatieven. Dit om de bereikbaarheid van Nijmegen tijdens de werkzaamheden op peil te houden.

Het bedrijf Innovactory International B.V. (hierna: Innovactory) voert in opdracht van de gemeente de campagne SLIMspitsen uit tijdens de renovatie. Deelname aan het project is geheel vrijwillig.

Innovactory verzamelt, verwerkt en beheert persoonsgegevens voor de werving van en communicatie met deelnemers en het meten en analyseren van hun mobiliteitsgedrag tijdens het project SLIMspitsen. Deze persoonsgegevens verkrijgen wij onder andere:

 • Door camera’s op en rondom de Waalbrug en De Oversteek (kenteken)
 • Van de RDW aan de hand van de geregistreerde kentekens;
 • Door automobilisten die zich aanmelden voor het project (kenteken & NAW-gegevens)
 • Tijdens de looptijd van het project door het gebruik van de App TimesUpp (Android en iOS) i.c.m. de Gps-functie op de smartphone (Gps-ritregistraties).De verwerking van deze gegevens verloopt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG).

Wie is er verantwoordelijk voor mijnpersoonsgegevens?

In het kader van onderhavig project dient onderscheid gemaakt te worden tussen twee mogelijke fases.

Indien degene wiens persoonsgegevens het betreft zich (nog) niet heeft aangemeld voor deelname aan het project, vindt de verwerking van de persoonsgegevens plaats onder verantwoordelijkheid van de gemeente Nijmegen. Het project wordt uitgevoerd door Innovactory als uitvoerder van het SLIMspitsen project.

Indien en zodra degene wiens persoonsgegevens het betreft zich heeft aangemeld voor deelname aan het project, vindt de verwerking van de persoonsgegevens plaats onder de verantwoordelijkheid van Innovactory.

Ook in dat geval wordt het project uitgevoerd door Innovactory.

Wilt u (niet meer) worden benaderd?

Op grond van artikel 47 sub c van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna: BABW) kunt u aangeven niet benaderd te willen worden voor spitsmijden projecten. U kunt u dit aangeven op https://waalbrug.slimspitsen.nl/afmelden/ Uw registratie op deze website vindt plaats op basis van uw kenteken. Deze beveiligde database wordt beheerd door Innovactory. De persoonsgegevens worden in overeenstemming met de AVG afdoende beschermd. Uw gegevens, die worden verzameld in het kader van de website https://waalbrug.slimspitsen.nl/afmelden/ zullen niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verzameld worden gebruikt. Na registratie op de website tot afmelden, zal uw verzoek direct in behandeling worden genomen waarna het tot maximaal 2 werkdagen duurt voor de inschrijving bij alle partijen is verwerkt.

U kunt zich ook afmelden om benaderd te worden voor onderzoek of deelname aan een mobiliteitsproject/ spitsmijdingsproject per post. Dan kan u zich afmelden bij het Nationaal Postregister via http://www.postfilter.nl. Uitnodigingen van dergelijke projecten vallen onder de categorie ‘Auto en toebehoren’. Men moet de volgende stappen volgen:

 • Ga naar http://www.postfilter.nl en klik in de paragraaf ‘Nationaal Postregister’ op de knop ‘Regel het hier’;
 • Maak een account aan en vul je persoonlijke gegevens in;
 • Selecteer in ieder geval de categorie ‘Auto en toebehoren’ als deelblokkade;
 • Voltooi je inschrijving door op ‘opslaan’ te klikken.
  Houd er rekening mee dat het twee tot vier weken kan duren voor de inschrijving bij alle partijen is verwerkt.

Waarvoor worden de camera’s voor het project SLIMspitsen op de Waalbrug en De Oversteek gebruikt?

Om de regio bereikbaar te houden tijdens de renovatie van de Waalbrug is het nodig om het aantal auto’s in de spits te verminderen. Dit doen we onder andere door het gericht aanbieden van alternatieve mobiliteitsoplossingen, zoals SLIMspitsen, aan automobilisten die frequent worden waargenomen in de spits.

De kentekenregistraties zijn op dinsdag 27 februari 2018 aangekondigd in een persbericht door gemeente Nijmegen.

Gedurende het project SLIMspitsen worden dezelfde camera’s gebruikt tijdens de Avondspits (15:00-19:00) voor de juiste bepaling van het reisgedrag van de deelnemers tijdens de avondspits.

Wat registreren de camera’s?

Het verkeersonderzoek bestaat uit de analyse van verkeersstromen, die in kaart worden gebracht o.a. met behulp van de registratie van kentekens met camera’s. De camera’s worden daarbij uitsluitend gebruikt om het kenteken, het passagetijdstip en de locatie te registreren van autoverkeer. Hieruit kunnen dan reistijden en ritfrequentie van het verkeer worden afgeleid.

Rechtsgrond voor de verwerking

Afhankelijk van de vraag of u zich al dan niet als deelnemer heeft aangemeld voor het project, vindt de verwerking van uw persoonsgegevens plaats op grond van artikel 6 lid 1 sub a AVG (ingeval van deelname) of artikel 6 lid 1 sub e AVG (ingeval u (nog) niet deelneemt).

Hoe komt u aan mijn persoonsgegevens?

Om frequent waargenomen automobilisten te kunnen benaderen voor SLIMspitsen wordt bij de RDW aan de hand van de geregistreerde
voertuigkentekens het bijbehorende adres opgevraagd. Dit gebeurt in overeenstemming met de AVG.

Wegbeheerders kunnen op grond van artikel 44 , lid 4 sub c van de BABW adressen opvragen in het kentekenregister als dit voor hun publieke taak nodig is. De gemeente Nijmegen heeft als wegbeheerder de publieke taak om in het kader van groot onderhoud, te zorgen voor het verbeteren van de verkeersdoorstroming door middel van spitsmijdingen. Op grond van deze taak zijn de adressen voor SLIMspitsen opgevraagd bij de RDW.

Indien u vragen hebt over het verstrekken van persoonsgegevens door de RDW, dan verwijzen wij u naar de folder ‘ Hoe beschermt de RDW mijn privacy? ’. Deze folder is te downloaden op de website van de RDW (www.rdw.nl): https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Hoe-beschermt-de-RDW-mijn-privacy.aspx

Welke gegevens worden van mij verwerkt?

Wanneer u deelneemt aan het project SLIMspitsen, zullen de volgende gegevens van u worden verwerkt:

 • Kenteken(s), locatie en datum/tijd van herkenning d.m.v. camera- detectie;
 • Naam, adres en woonplaats zoals verkregen van de RDW
 • Gebruikersnaam, wachtwoord, telefoonnummer, e-mailadres en adressen zoals door de deelnemer zelf opgegeven bij aanmelding voor het project;
 • Gps-ritregistraties via de mobiele telefoon of tablet d.m.v. de App
  TimesUpp, nadat de deelnemer hier toestemming voor heeft gegeven.

Voor bewaartermijnen van gegevens van niet-deelnemers wordt verwezen naar sub “Bewaren van uw persoonsgegevens”..

Aan wie worden mijn gegevens verstrekt?

Uw persoonsgegevens (naam, adres, kenteken) worden door Innovactory en partners (te weten Buro Benk B.V., Connection Systems B.V. en MAPtraffic management B.V.) gebruikt voor het verzenden van uitnodigingen tot deelname en indien van toepassing een herinnering. Tussen Innovactory en haar partners zijn afspraken gemaakt om de bescherming van uw gegevens te waarborgen. Uw gegevens worden direct na verzending van een uitnodiging en een eventuele herinnering verwijderd van de systemen van bovengenoemde partijen.

Uw persoonsgegevens worden niet aan andere derden dan hierboven genoemd verstrekt, tenzij u daar toestemming voor geeft of er een wettelijke verplichting is, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten.

Beveiliging van uw gegevens

De database met uw persoonsgegevens en de website waalbrug.slimspitsen.nl hebben beveiligingsvoorzieningen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, wordt misbruikt, of zonder toestemming wordt gewijzigd. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De database en de website worden in overeenstemming met de AVG afdoende beschermd. Hierdoor wordt geborgd dat op een juiste, zorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonlijke gegevens worden gepseudonimiseerd opgeslagen en zijn zodoende niet direct naar de persoon zelf te herleiden.
Uw gegevens worden beschermd met de volgende technische en organisatorische maatregelen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • Automatisch loggen van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
 • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • Steekproefsgewijze controle op naleving beleid;
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • Een beveiligd intern netwerk;
 • Snelle correctie van onjuistheden in je persoonlijke gegevens;
 • Samenwerking met gerenommeerde beveiligingssystemen voor online betalingen en transacties; je kunt dit o.a. zien door het slotje onderin je internet browser.

Innovactory heeft binnen haar organisatie een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen, die toeziet op de beveiliging van uw gegevens en de naleving van het bepaalde in de AVG De functionaris voor de gegevensbescherming is voor u bereikbaar via privacy@innovactory.com

Inzage in uw gegevens

U kunt uw persoonsgegevens, zoals die bij ons bekend zijn, schriftelijk opvragen via Innovactory, Bolderweg 2 1332 AT Almere. Gebruik hierbij als onderwerp ‘Gegevens SLIMspitsen ’ en stuur een kopie van uw kentekenbewijs en identiteitskaart of paspoort mee. Op de kopie dient u de pasfoto en het BSN af te schermen. De Servicedesk deelt u schriftelijk binnen vier weken mee of uw persoon betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. In voorkomend geval wordt u een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt verstrekt.

U kunt, in overeenstemming met de AVG, de Servicedesk verzoeken de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doeleinde of de doeleinden van uw deelname onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Uw verzoek hiertoe kunt u schriftelijk richten aan Innovactory, Bolderweg 2 1332 AT Almere. Gebruik hierbij als onderwerp ‘Gegevens SLIMspitsen ’. Stuur een kopie van uw kentekenbewijs en identiteitskaart of paspoort mee en vermeld de aan te brengen wijzigingen. Op de kopie dient u de pasfoto en het BSN af te schermen.

Bewaren van uw persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens van automobilisten op de Waalbrug en of De Oversteek reizen die niet zijn ingegaan op de uitnodiging om deel te nemen aan ‘ SLIMspitsen ’, worden binnen drie werkweken na versturen van de uitnodiging verwijderd uit de database van SLIMspitsen.

Persoonsgegevens van deelnemers die aangegeven hebben mee te willen doen aan SLIMspitsen, worden tot maximaal 4 weken na het einde van de nameting bewaard, behoudens uw expliciete toestemming om de gegevens langer te mogen bewaren.

Het doel om de gegevens nog maximaal 4 weken te bewaren is:

 • Analyse en leer momenten project vaststellen;
 • Verbetering diensten Innovactory;
 • Project resultaten en verantwoordelijkheid richting opdrachtgever; Gegevens, die worden gebruikt voor verkeersonderzoek door de gemeente Nijmegen (bijvoorbeeld voor maatregelen om de files te verminderen) worden mogelijk langer bewaard voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en dus niet te herleiden naar een persoon.

Cookies

Op onze website worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en
het web bezoek te monitoren. Hierdoor kunnen we onder meer nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. We gebruiken deze data uitsluitend geaggregeerd, en dus geanonimiseerd, zodat deze gegevens niet zijn te herleiden naar een persoon.

Cookie-instellingen in uw browser

U kunt zelf de cookie-instelling van uw browser aanpassen om bepaalde cookies te weigeren of juist te accepteren. Bij bijna alle browsers kan via de ‘Help’-functie van die browser de informatie worden gevonden om de cookie-instellingen aan te passen.

Vragen en meer informatie

Voor al uw vragen over het SLIMspitsen project, daaronder begrepen de aan het project gerelateerde vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming, kunt u zich wenden tot het Klanten Contact Centrum van SLIMspitsen via waalbrug@slimspitsen.nl

Een overzicht met antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op waalbrug.slimspitsen.nl. Meer informatie over verkeersonderzoeken en kentekenregistraties kunt u vinden op: http://www.rijkswaterstaat.nl/verkeersonderzoek

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 22 maart 2019.