Deelnamevoorwaarden

1 BEGRIPPEN

De hierna gedefinieerde begrippen worden in deze Deelname voorwaarden met hoofdletter geschreven en hebben in deze Deelname Voorwaarden de volgende betekenis:
Accountgegevens: Het door de Deelnemer opgegeven e-mailadres en het wachtwoord om toegang te krijgen tot SLIMspitsen Waalbrug.
Referentielocatie: De passages over de Waalbrug en De Oversteek gedurende het programma SLIMspitsen Waalbrug.
Auto: Een motorvoertuig (in de zin van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens op 4 of meer wielen, met uitzondering van landbouwwerktuigen en tractoren).
Avondspitsperiode: Het tijdsinterval op werkdagen van 15.00 tot 19.00 uur MET. Beloning(en): De beloning(en) welke door Deelnemer per Werkdag kan worden opgebouwd door gerealiseerd Gewenst Gedrag in de vorm van Credits, zoals kenbaar uit het beloningsoverzicht dat is gepubliceerd op de website: https://support.waalbrug.slimspitsen.nl De hoogte en/of de vorm van beloning(en) kan tussentijds door de Onderneming worden gewijzigd.
Beloningsperiode: Het tijdsinterval tussen de start van de deelname aan het Programma en het laatste moment dat de Deelnemer nog een Beloning voor het realiseren van Gewenst Gedrag kan verdienen, zoals gedefinieerd in artikel 4.1.2.
Beloningsresultaat: Alle Beloningen per Deelnemer tijdens de Beloningsperiode opgeteld.
Contract: Door het akkoord gaan met deze Deelname Voorwaarden, ontstaat het Contract dat wordt gesloten tussen de Onderneming en de Deelnemer om deel te nemen aan het Programma.
Credits: Opgebouwde beloning die inwisselbaar zijn voor producten uit de webshop van SLIMspitsen.
Deelname Voorwaarden: deze Deelname Voorwaarden alsmede de wijzigingen van en/of aanvullingen op deze Deelname Voorwaarden.
Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan het Programma SLIMspitsen Waalbrug en als zodanig door de Onderneming is erkend.
Doelgroepen: Een verzameling Potentiële Deelnemers met een reisgedrag wat overeenkomt en aansluit bij het doel van het Programma zoals beschreven in artikel 2.2.
E-bike: zie Fiets.
Enquêtegegevens: Geanonimiseerde gegevens die voortkomen uit enquêtes die de Deelnemer invult
Feest- en Vakantiedagen: De erkende feest- en vakantiedagen, waarbij de vakanties de door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgestelde officiële schoolvakanties voor het voortgezet onderwijs in de regio Zuid betreffen.
Fiets: Tweewielig voertuig dat wordt voortbewogen door op pedalen te trappen, tevens een E-bike (een met elektromotor uitgeruste fiets dat ondersteunt bij het trappen tot een maximum van 25 km/uur) of High speed E-bike (een met elektromotor uitgeruste fiets, voor de wegenverkeerswet een brom- of snorfiets, dat ondersteunt bij het trappen tot een maximum van 45 km/uur).
Fraude: Manipulatie alsmede elk doen of nalaten dat erop is gericht de GPS-data of registratie van ritten, dan wel de hoogte van het Beloning of Beloningsresultaat of de uitbetaling daarvan – in strijd met de doelstelling van het Programma -te manipuleren.
Fraudegegevens: Gegevens die voortkomen uit een onderzoek naar Fraude, en waaruit blijkt dat er Fraude is gepleegd.
Gewenst Gedrag: Deelnemer die tijdens de Mijdingsperiode niet met de Personenauto rijdt op het wegennet van het Afwaarderingsgebied, terwijl hij dat anders wel zou doen.
GPS: Global positioning system, een systeem om doormiddel van satellieten aan positiebepaling te doen
Maximale Beloning: de vergoeding die een Deelnemer maximaal tijdens de deelname aan het Programma kan verdienen door Gewenst Gedrag te realiseren.
MET: Midden-Europese Tijd – (Engels: CET voor Central European Time) dit is een tijdzone die één uur voorloopt op UTC (UTC+1). Het grootste deel van de Europese landen valt in deze tijdzone. In de zomertijd gaat MET in deze landen over in MEZT, Midden-Europese Zomertijd – (Engels: CEST voor Central European Summer Time).
Mijdingsperiode: De Avondspits die gemeden moet worden is vastgesteld van 15:00 uur tot 19:00 uur MET.
Nameting: Een analyse van het mobiliteitsgedrag van een Deelnemer, startend direct na afloop van Beloningsperiode.
Onderneming: Innovactory International B.V. gevestigd aan de Bolderweg 2 te Almere, en uitvoerder van het Programma.
Overmacht: Een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en/of noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van de Onderneming komt. Naast hetgeen hieromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, wordt onder Overmacht in elk geval doch niet uitsluitend verstaan: stakingen in bij de Onderneming, overheidsmaatregelen, extreme (weers) omstandigheden.
Personeel: Personen die werkzaam zijn voor of in opdracht van het Programma en of Onderneming.
Personenauto: Een Auto met een maximum toegestane massa van minder dan 3500 kg, voorzien van een Nederlands kenteken, niet zijnde een lichte bedrijfswagen (“grijs kenteken”).
Privacybeleid: Ons beleid met betrekking tot privacy voor de TimesUpp App (Menu > Over > Juridische informatie) en ook direct via http://www.timesupp.com/nl/legal/ .Ons beleid met betrekking tot privacy voor het Programma is te vinden op http://waalbrug.slimspitsen.nl/privacy
SLIMspitsen Waalbrug: het programma wat tot doel heeft de werknemer en (keuze)reiziger, die nu nog een deel van zijn verplaatsingen in de avondspits met de auto maakt, te werven en te belonen voor het Gewenste Gedrag verplaatsingen in de avondspits met de auto maakt, te werven en te belonen voor het Gewenste Gedrag
Referentiemeting: De meting van het Referentieniveau tijdens de Referentieperiode.
Referentieniveau: Het voor een Personenauto vastgesteld niveau van regulier gebruik ervan tijdens Avondspitsperioden op het Afwaardeergebied.
Referentieperiode: Een periode van 4 Werkweken waarin wordt gemeten wat het niveau van regulier gebruik van de Referentielocatie is door een eigenaar of gebruiker van een Personenauto tijdens de Avondspits op Werkdagen. De periode van 4 Werkweken wordt geselecteerd uit de periode van 8 Werkweken, voorafgaand aan het moment van aanmelding.
Servicecentrum: De helpdesk van het Programma, waar vragen, klachten en op opmerkingen gesteld kunnen worden, het Servicecentrum is bereikbaar via e-mail info@slimspitsen.nl.
TimesUpp App: De app TimesUpp, je slimme reis assistent (www.timesupp.com).
Vakantieperiode: De door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wettelijk vastgestelde en geadviseerde vakantieperiodes voor het voortgezet onderwijs voor de regio Zuid.
Website: http://waalbrug.slimspitsen.nl
Werkdag: Een van de weekdagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van Feest- en Vakantiedagen.
Werkweek: Een kalenderweek van maandag tot en met vrijdag die geheel of gedeeltelijk valt buiten de Vakantieperiode.

2 ALGEMEEN

2.1 Looptijd van het Programma
Het Programma heeft als startdatum 1 april 2019 en eindigt van rechtswege op de einddatum 01 oktober 2020. De Onderneming kan de looptijd van het Programma aanpassen. Indien dit het geval is zal de Deelnemer hierover zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.
2.2 Doel van het Programma
Doel van het Programma is het bijdragen aan de bereikbaarheid van de stad en de regio Nijmegen tijdens de periode van werkzaamheden aan de Waalbrug.
2.3 Doel van het Contract
Doel van het Contract is het sluiten van een overeenkomst tot deelname aan het Programma.
2.4 Duur van het Contract
Het Contract tussen Deelnemer en de Onderneming geldt tot de einddatum van het Programma (zie artikel 2.1) en eindigt dan automatisch van rechtswege.
2.5 Werkingssfeer/Toepasselijkheid
Deze Deelname Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de deelname aan het Programma.
2.6 Vindplaats
Deze Deelname Voorwaarden zijn op de Website van het Programma (http://waalbrug/slimspitsen.nl/deelnamevoorwaarden) geplaatst en kunnen daar worden geraadpleegd.
2.7 Aanpassing
De Onderneming behoudt zich het recht voor om de Deelname Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen zullen kenbaar gemaakt worden via de Website. De aangepaste of aangevulde Deelname Voorwaarden zijn voor de Deelnemer bindend vanaf het moment dat deze van kracht worden doch niet eerder dan één kalendermaand nadat de Deelnemer in kennis is gesteld van het feit dat deze Deelname Voorwaarden zijn gewijzigd en/of zijn aangevuld, tenzij de Deelnemer tijdig heeft opgezegd als bedoeld onder artikel 2.6.3. De tekst van de gewijzigde en/of aangevulde Deelname Voorwaarden is te raadplegen op de Website en zal op verzoek per e-mail worden toegezonden. Indien de Deelnemer niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing/aanvulling van de Deelname Voorwaarden is hij gerechtigd om gedurende één kalendermaand na de datum van de in artikel 2.6.2 omschreven kennisgeving het Contract op te zeggen overeenkomstig artikel 7.1 van de Deelname Voorwaarden. Het Contract wordt dan door de Onderneming beëindigd op het moment dat de aangepaste of aangevulde Deelname Voorwaarden van kracht worden.
2.8 Taal
De Deelname Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Indien sprake is van een vertaling van Deelname Voorwaarden in een andere taal, is de Nederlandse tekst bindend.

3 VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

3.1 Criteria voor deelname
Het Programma definieert criteria voor deelname. Deze criteria zijn dat de Deelnemer aan het Programma:

 1. behoort tot een van de Doelgroepen die mee mogen doen aan het Programma;
 2. in het bezit moet zijn van een iPhone of Android smartphone;
 3. de TimesUpp App moet downloaden en activeren die het gewenst reisgedrag gaat stimuleren en volgen;
 4. de registratieprocedure juist heeft doorlopen en deze Deelname Voorwaarden heeft geaccepteerd;
 5. een bestaand en persoonlijk e-mailadres heeft opgegeven voor de correspondentie;
 6. volgens de wet volwassen is en bevoegd is om deze Deelname Voorwaarden te accepteren;
 7. niet eerder als Deelnemer is geregistreerd van het Programma of is uitgesloten van deelname aan het Programma.

3.2 Doelgroepen
Een verzameling Potentiële Deelnemers met een reisgedrag dat overeenkomt en aansluit bij het doel van het Programma. Het Programma heeft de volgende Doelgroep: reizigers die tijdens de Avondspits met een Personenauto gebruik maken van het wegennet van de Referentielocatie.
3.3 Deelnemerselectie en aanmelding
Gebruikers van een Personenauto komen in aanmerking voor deelname aan het Programma, indien hun Personenauto tijdens de Referentiemeting tenminste zo vaak, als door de Onderneming vastgestelde limiet, is waargenomen. De Onderneming is gerechtigd de voor het Programma meest geschikte Potentiële deelnemers te selecteren en uit te nodigen voor deelname. De Onderneming behoudt zich het recht voor om aanmeldingen voor deelname zonder nadere opgave van redenen te weigeren of op een wachtlijst te plaatsen. Per woonadres kan maximaal één persoon deelnemen aan SLIMspitsen Waalbrug. Het woonadres van de Deelnemer dient overeen te stemmen met het adres van inschrijving. Het is de vaste gebruikers van Personenauto’s, die worden ingezet als taxi, voor koeriers- of andere bezorgdiensten, niet toegestaan deel te nemen aan SLIMspitsen Waalbrug. Bestuurders van motorrijwielen zijn uitgesloten van deelname aan SLIMspitsen Waalbrug, zoals bedoeld in 3.3.1.
3.4 Voertuigregistratie van Deelnemers
De Onderneming gebruikt voor de vaststelling van het reisgedrag van de Deelnemers de kentekenregistraties van de kentekens van al zijn Deelnemersauto’s op het Afwaardeergebied op Werkdagen tussen 13.30 en 21.00 uur tijdens de deelname periode. De gemeente Nijmegen heeft de voertuigregistratie uitbesteed aan de Onderneming die daarmee gehouden is aan de wettelijke privacyregels. Na afloop van de Deelnameperiode zullen de kentekens van de Personenauto’s die geregistreerd zijn bij de Deelnemer nog tien Werkweken worden geregistreerd door de kentekenherkenningscamera’s vanwege een nameting naar de duurzaamheid van de maatregel. Na deze periode worden de kentekens niet langer als onderdeel van de deelname geregistreerd.
3.5 Tot stand komen Contract
Het aanbod van het Programma tot het afsluiten van een Contract wordt te allen tijde gedaan onder het voorbehoud van definitieve acceptatie door de Onderneming en is als zodanig op te vatten als een voorwaardelijk aanbod. De Onderneming zal de door de Deelnemer ingevulde gegevens valideren en kan, bij twijfel, een verzoek aan de Deelnemer doen om aanvullende informatie aan te leveren. De Onderneming is te allen tijde gerechtigd om een aanvraag (achteraf) te weigeren (bijvoorbeeld indien deze niet voldoet aan gestelde criteria voor deelname). De Onderneming zal een weigering zo spoedig mogelijk per e-mail aan de aanvrager meedelen.
3.6 Regels tijdens deelname
De Deelnemer kan een Beloningsresultaat opbouwen door het registreren van Gewenst Gedrag gedurende de Beloningsperiode. De Beloningen worden opgeteld tot aan het einde van de Beloningsperiode. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het in achtnemen van de door de Onderneming voorgeschreven instructies voor het op een juiste wijze kunnen registreren van Gewenst Gedrag gedurende de Beloningsperiode. Deze instructies zijn raadpleegbaar via de website: http://support.waalbrug.slimspitsen.nl

4 BELONING

De Deelnemer kan via TimesUpp App of de Website het Beloningsresultaat, de Maximale Beloning en de Beloningsperiode raadplegen. De Beloningsperiode vangt aan op het moment dat de Deelnemer de aanmelding volledig heeft afgerond en het Contract definitief is. De Beloningsperiode is maximaal 200 dagen en eindigt in geen geval later dan 30 september 2020 of zoveel eerder als de deelname van de Deelnemer aan het Programma eindigt. Personeel van de Onderneming en of Programma leden van Gemeente Nijmegen kunnen wel deelnemen aan het Programma, maar kunnen geen aanspraak maken op de opgebouwde Beloningen. Credits kunnen tot maximaal einde Looptijd van het Programma ingewisseld worden tegen Vouchers(codes) in de SLIMspitsen Waalbrug webshop, doch uiterlijk 01 oktober 2020. Vouchers(codes) die verkregen worden via de SLIMspitsen Waalbrug webshop hebben een geldigheidsduur van maximaal zes maanden, en zijn in geen geval langer geldig dan 31 december 2020. Vouchers(codes) die verlopen zijn, kunnen niet meer ingewisseld worden en worden niet gerestitueerd.

5 CONTROLE (FRAUDE)

De Onderneming behoudt zich in het kader van het bestrijden van Fraude het recht voor om controles uit te oefenen op dedoor de Deelnemer verstrekte gegevens en/of door de Deelnemer geregistreerde Gewenst Gedrag. Het vermoeden van Fraude is een reden om het Contract met onmiddellijke ingang te beëindigen conform het daartoegestelde bij Einde Contract van deze Deelname Voorwaarden. Alle opgebouwde Beloningen zullen in het geval van Fraude komen te vervallen en niet worden uitgekeerd aan de Deelnemer. In het geval de Onderneming reeds opgebouwde Beloningen aan de Deelnemer heeft uitgekeerd, is de Deelnemer verplicht om deze Beloningen aan de Onderneming terug te betalen. Ingeval de Onderneming vaststelt dat de Deelnemer op enigerlei wijze Fraude heeft gepleegd, verbeurt de Deelnemer ten gunste van de Onderneming een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete ter grootte van het bedrag van de onterecht uitgekeerde Beloningen met een minimum van EUR 50,– (vijftig euro) per fraudehandeling, onverminderd het recht van de Onderneming om de daadwerkelijk door de Onderneming en/of Gemeente Nijmegen geleden schade op de Deelnemer te verhalen.

6 VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Verplichtingen van de Deelnemer
De Deelnemer dient zich als een goed houder van de beschikbaar gestelde TimesUpp App te gedragen en deze uitsluitend te gebruiken op de wijze en voor het doel dat hij met het Programma is overeengekomen. De Deelnemer moet handelen in lijn met het doel van het Programma. De Deelnemer is verplicht alle aanwijzingen van (het Personeel van) het Programma in relatie tot het Programma op te volgen. In geval van (tijdelijke) vervanging, of verlies van de smartphone dient de Deelnemer de TimesUpp App zo snel mogelijk op een vervangend toestel te downloaden om zo deel te kunnen blijven nemen aan het Programma. Deelnemer verleent, door acceptatie van deze Deelname Voorwaarden, uitdrukkelijk toestemming aan de Onderneming voor het registreren van Gewenst Gedrag met betrekking tot reisbewegingen in en rond het deelnamegebied en het verwerken van deze gegevens voor het bepalen van de Beloning(en) en/of het Beloningsresultaat alsmede voor het gebruik van deze gegevens voor het uitvoeren en verbeteren van het Programma. De Deelnemer is gehouden mee te werken aan de Nameting na afloop van de Beloningsperiode. De Deelnemer is tijdens de Looptijd van het Programma gehouden nadere informatie te verschaffen in de vorm van enquêtes. De enquêtes worden aangeboden via e-mail met een link naar een persoonlijke pagina met een maximum van 4 gedurende de Looptijd van het Programma. In geval van een (tijdelijke) wijziging in de persoonlijke situatie van een Deelnemer die gevolgen hebben voor de deelname aan het Programma, waaronder, maar niet uitsluitend, pensionering, ziekte, zwangerschapsverlof of verblijf in het buitenland, is Deelnemer verplicht hiervan onmiddellijk melding te maken aan de Onderneming. Bij zo een wijziging van de situatie, zal de Onderneming opnieuw een afweging maken of Deelnemer voldoet aan de deelnamecriteria voor het Programma. Indien tijdens de deelname aan het Programma de thuis- en/of werklocatie verandert, dient de Deelnemer deze wijzigingen, binnen 5 werkdagen, ook aan te passen in de TimesUpp App. Zodra een van de locatie(s) is veranderd, zal de Onderneming controleren of de Deelnemer nog steeds voldoet aan de deelnamecriteria van het Programma. Als blijkt dat de Deelnemer nog steeds hieraan voldoet zal de deelname aan het Programma worden voortgezet. Indien blijkt dat de Deelnemer niet meer voldoet aan de deelnamecriteria van het Programma wordt de Deelname aan het Programma beëindigd. De Deelnemer kan de tot dan toe gespaarde Beloning verzilveren. Deelnemer is verplicht de hem bekende storingen met het gebruik van de TimesUpp App onmiddellijk te melden aan de Onderneming wil hij gebruik kunnen maken van de Beloning. De TimesUpp App is bedoeld voor strikt persoonlijk gebruik en is niet overdraagbaar. De Deelnemer mag derden geen Gewenst Gedrag laten registreren. Indien de smartphone met de TimesUpp App zonder toestemming van de Onderneming door anderen dan de Deelnemer wordt gebruikt, wordt dit gezien als fraude.
6.2 Verplichtingen van de Onderneming
De Onderneming streeft ernaar eventuele problemen waar mogelijk ten spoedigste op te lossen, bij voorkeur voordat zij erop aangesproken wordt.
6.3 Overmacht
De Onderneming is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit het Contract, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van Overmacht. De Onderneming kan gedurende de periode dat de Overmacht voortduurt zijn verplichtingen uit het Contract opschorten. Indien de Onderneming langer dan de Beloningsperiode zijn verplichtingen uit het Contract niet is nagekomen in verband met Overmacht, is de Onderneming gerechtigd het Contract zonder de verplichting tot vergoeding van enige schade aan de andere partij, op te zeggen tegen het einde van de Beloningsperiode.
6.4 Aansprakelijkheid Deelnemer jegens de Onderneming
De Deelnemer is aansprakelijk en vrijwaart de Onderneming volledig voor alle schade die de Onderneming lijdt en/of aanspraken van derden tot vergoeding van schade, ontstaan als gevolg van a. iedere tekortkoming van de Deelnemer in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van het Contract, de daarbij behorende Deelname Voorwaarden en/of b. enige onrechtmatige daad van de Deelnemer. Tevens vrijwaart de Deelnemer de Onderneming voor alle gerechtelijke, buitengerechtelijke en andere kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) verband houdende met de tekortkoming, dan wel onrechtmatige daad van de Deelnemer, dan wel omstandigheden van het geval die voor rekening en risico van de Deelnemer dienen te komen.
6.5 Aansprakelijkheid Deelnemer jegens Derden
De Deelnemer is aansprakelijk jegens Derden voor schade die het gevolg is van het overtreden door de Deelnemer van de bepalingen en voorwaarden van het Contract en de daarop van toepassing zijnde Deelname Voorwaarden. De Deelnemer vrijwaart de Onderneming en of het Programma voor aanspraken in dat verband.
6.6 Aansprakelijkheid Onderneming jegens Deelnemer
De Onderneming is niet aansprakelijk voor schade, die direct voortvloeit uit:

 1. de verminking, vertraging, afdwaling alsmede onbevoegde kennisneming en/of verzending van elektronische gegevens;
 2. het verstrekken van niet actuele, onjuiste of onvolledige informatie. De Onderneming is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, winst-, omzet- of inkomensderving en/of immateriële schade. Onverminderd het in artikelen 6.6.1 en 6.6.2. bepaalde, is de eventuele aansprakelijkheid van de Onderneming per schadeveroorzakende gebeurtenis beperkt tot een bedrag ad € 50,00 per Deelnemer ongeacht de aard van de aansprakelijkheid. Op het Contract gegronde rechtsvorderingen van de Deelnemer vervallen na zes maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de rechtsvordering(en) ontstaat/ontstaan. Het Beloningsresultaat vervalt per 01 oktober 2020 indien de Deelnemer het betreffende Beloningsresultaat niet besteedt c.q. niet verzoekt om dit uit te keren. De Deelnemer vrijwaart de Onderneming volledig voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, ontstaan als gevolg van a. iedere tekortkoming van de Deelnemer in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van het Contract, de daarbij behorende Deelname Voorwaarden en/of b. enige onrechtmatige daad van de Deelnemer. Tevens vrijwaart de Deelnemer de Onderneming voor alle gerechtelijke, buitengerechtelijke en andere kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) verband houdende met de tekortkoming, dan wel onrechtmatige daad van de Deelnemer.

7 EINDE CONTRACT

7.1 Opzeggen door Deelnemer
De Deelnemer heeft het recht om, zonder ter zake tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd Deelnemers overige wettelijke en contractuele rechten, het Contract met de Onderneming schriftelijk op te zeggen. Indien hierbij door de Deelnemer niet is voldaan aan alle verplichtingen binnen de Beloningsperiode, zal de Beloning niet worden uitgekeerd.
7.2 Opzeggen door de Onderneming
De Onderneming heeft het recht om zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de overige rechten van de Onderneming, het Contract met onmiddellijke ingang op te zeggen indien (niet uitputtend):

 1. De Deelnemer niet (meer) voldoet aan de criteria voor deelname als gesteld in artikel 3.1;
 2. De Deelnemer enige verplichting ingevolge het Contract niet of niet behoorlijk nakomt en deze tekortkoming niet binnen een redelijke termijn nadat de Onderneming de Deelnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld, ongedaan is gemaakt, tenzij nakoming door de aard van de tekortkoming blijvend onmogelijk is. In dat geval is een ingebrekestelling niet nodig;
 3. De Deelnemer zich schuldig maakt aan Fraude zoals bedoeld in deze Deelname Voorwaarden of hiertoe gegrond vermoeden bestaat;
 4. Zich aan de zijde van de Onderneming gedurende een periode van Overmacht voordoet;
 5. Wanneer de opdrachtgever van het Programma en/of de Onderneming het Programma afbreekt;
 6. Wanneer het deelnemersaantal het van tevoren vastgestelde quotum overschrijdt. Indien het Contract door de Onderneming (met onmiddellijke ingang) wordt opgezegd, heeft de Deelnemer recht op uitbetaling van de Beloning, tenzij sprake is van Fraude.

8 OVERNAME CONTRACT

8.1 Rechten van de Onderneming
De Onderneming heeft het recht zijn uit het Contract voortvloeiende verplichtingen of rechten of beide, over te dragen door middel van resp. schuldoverneming, cessie of contractoverneming. Voor zover noodzakelijk verleent de Deelnemer hiertoe reeds bij het sluiten van het Contract zijn medewerking, onverminderd zijn recht om het Contract gedurende één maand na de datum van de daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving op te zeggen. Het Contract eindigt dan op het moment dat de cessie, schuldoverneming of contract overneming plaatsvindt.

9 TOEPASSELIJK RECHT

Op het Contract en deze Deelname Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10 CORRESPONDENTIE, KLACHTEN EN GESCHILLEN

10.1 Correspondentie
Alle schriftelijke communicatie van Deelnemer met de Onderneming in verband met het Contract dient per e-mail te worden gericht aan het Servicecentrum (info@slimspitsen.nl) De Onderneming zal mededelingen bij per e-mail aan de Deelnemer zenden. De Deelnemer is verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste e-mailadres en dient elke wijziging in zijn e-mailadres direct aan de Onderneming te melden. De Deelnemer kan geen beroep doen op het niet ontvangen van berichten van de Onderneming omdat het e-mailadres niet (meer) klopt of omdat berichten in een spamfilter achterblijven of wegens (technische) problemen bij de Deelnemer en/of bij de provider van de Deelnemer.
10.2 Klachten
Klachten/opmerkingen over het Programma, kunnen gemeld worden aan het Servicecentrum.
10.3 Geschillen
Indien er een geschil optreedt tussen de Onderneming en de Deelnemer zullen deze partijen eerst trachten hun geschil op minnelijke wijze op te lossen eventueel door middel van mediation. Echter de Onderneming heeft onverminderd het recht om het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.

11 OVERIGE BEPALINGEN

De Deelnemer is in verband met het gebruik van de TimesUpp app gebonden aan de licentie van deze app. In het geval een bepaling van deze licentie strijdig is met het bepaalde in dit Contract, dan prevaleert de bepaling in het Contract. Indien een deel van deze Deelname Voorwaarden nietig blijkt te zijn of in rechte vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden hun gelding onverkort behouden. Partijen zullen dan in overleg treden om te komen tot vervanging van de nietige of vernietigde voorwaarde(n) overeenkomstig hetgeen hen bij het aangaan van het Contract voor ogen stond.

Laatst gewijzigd:13 Maart 2019
© 2018-2019 INNOVACTORY INTERNATIONAL B.V.